Vedtekter

Fyllingsdalen har 28 300 innbyggere. Hadde Fyllingsdalen vært by ville den vært den 21. største by i Norge, større en Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus? Alle typer kulturaktiviteter i Fyllingsdalen lider av mangel på en felles kulturarena.

 

 

 

Vedtekter for Fyllingsdalen kulturråd

Vedtatt på stiftelsesmøte 3. november 2009, endret på årsmøtet 6. mars 2012 og årsmøtet 4. mars 2013

 

 

§ 1Formål

 

Fyllingsdalen kulturråd skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom alle frivillige lag og organisasjoner innenfor kulturområdet i Fyllingsdalen bydel.

 

Fyllingsdalen kulturråd skal være det frivillige kulturlivets felles talerør overfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets organisasjoner.

 

Fyllingsdalen kulturråd skal arbeide for å bedre rammebetingelsene for det frivillige kulturarbeidet i Fyllingsdalen bydel. Sentralt i dette arbeidet står realiseringen av et kulturhus i Fyllingsdalen.

 

 

§ 2Medlemskap

 

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner i Fyllingsdalen bydel kan bli medlemmer.

Medlemskapet er gyldig når det har blitt godkjent av styret.

 

 

§ 3Kontingent

Det er ingen kontingent for å være med i Fyllingsdalen kulturråd.

 

 

§ 4Årsmøtet

 

Fyllingsdalen kulturråds øverste organ er årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være

tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall

godkjente representanter som møter.

 

 

§ 5 Representasjon på årsmøtet.

 

Følgende har stemmerett:

 

Kulturrådets styre med en stemme pr. styremedlem og en representant fra hvert av medlemslagene. Disse må ha vært medlem i minimum tre måneder før årsmøtet. Ved stemmelikhet har kulturrådets leder dobbeltstemme. Enkeltpersoner har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

 

 

§ 6Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være blant de stemmeberettigede

representantene.

 

§ 7Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

 

1.Godkjenne de frammøtte representantene

2.Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen

4.Behandle årsmeldingen

5.Behandle revidert regnskap

6.Behandle forslag til handlingsplan

7.Behandle innkomne forslag

8.Vedta budsjett

 

9.Foreta valg av:

 

Leder og inntil 9 styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg for ett år, styremedlemmer velges for to år, dog slik at så nær som mulig halvparten av styret er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. Revisor, samt valgkomité bestående av leder og to medlemmer, velges for ett år. 


 

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte

Innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

1.Vedtak på årsmøtet

2.Vedtak av styret

3.Skriftlig krav fra 2/3 av medlemslagene

 

 

§ 9Styret

Fyllingsdalen kulturråd ledes av et styre på inntil 11 medlemmer inklusive to varamedlemmer. Leder velges separat av årsmøtet, mens styret konstituerer seg selv når det gjelder øvrige verv og oppgaver. Det velges to vararepresentanter til styret. Disse har møte- og forslagsrett i styremøter, men ikke stemmerett, med mindre de stiller som vara for fraværende styremedlemmer.

 

§ 10Vedtektsendring

 

Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Fyllingsdalen kulturråd etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 

§ 11Oppløsning

 

Fyllingsdalen kulturråd kan bare oppløses av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 

Copyright © All Rights Reserved Fyllingsdalen Kulturråd