Status per i dag

Fyllingsdalen har 28 300 innbyggere. Hadde Fyllingsdalen vært by ville den vært den 21. største by i Norge, større en Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus? Alle typer kulturaktiviteter i Fyllingsdalen lider av mangel på en felles kulturarena.

 

 

 

DIALOGMØTE.

 

I dag 2. juni møtte styreleder Per Kragseth og styrenestleder Chris Jørgen K Rødland byråd for kultur, idrett og næring Helge Stormoen for et dialogmøte.

 

- Vi hadde et godt møte med byråd Stormoen i dag og vi fikk informert han om vårt arbeid og våre medlemmers syn på kulturhussaken, sier Kragseth.

 

- Som fersk byråd er det viktig for meg å sette meg godt inn i fagfeltet. Det var et positiv møte med kulturrådet, hvor jeg fikk et innblikk i kulturrådets historie og pågående arbeid med kulturhussaken, legger byråd Stormoen til.

 

 

Bilde: f.v: Styrenestleder Chris Jørgen K Rødland, byråd Helge Stormoen og styreleder Per Kragseth.

 

 

 

Litt om status pr. Januar 2013

Fyllingsdølene har kjempet for sitt kulturhus i 35 år. Her er en kort beskrivelse av kampen de siste 3 årene.

• 3. november 2009 blir Fyllingsdalen Kulturråd etter initiativ fra bydelsstyret stiftet av nærmere 30 organisasjoner, frivillige lag og enkeltpersoner innenfor kulturområdet i Fyllingsdalen. Rådet skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom alle frivillige lag og organisasjoner innenfor kulturområdet i Fyllingsdalen og arbeide for å bedre rammebetingelsene for det frivillige kulturarbeidet i bydelen. Sentralt i dette arbeidet står realiseringen av et kulturhus i Fyllingsdalen.

• Med støtte fra byrådet utarbeider kulturrådet en omfattende rapport der alle mulige alternative plasseringer blir vurdert. Rapporten konkluderer med at den beste lokaliseringen av et kulturhus i Fyllingsdalen er i umiddelbar nærhet til bydelssenteret Oasen og den fremtidige hoved kollektivterminal med bybanestopp. I mars 2010 blir forslaget som får enstemmig støtte fra bydelsstyret overlevert byrådsleder Monica Mæland.

• I november 2010 foreslår Bergen kommune i Skolebruksplanen å legge ned Løvås skole og bruke bygningen til kulturhus. Etter meget kraftige protester trekker byrådet forslaget tilbake.

• Årsmøtet i kulturrådet i mars 2011 slutter seg enstemmig til at det arbeides videre med et alternativ for kulturhus i utvidelsen av Oasens bydelssenter. På møte hos byråd Harald Hove i juni 2011 legger Bergen kommune frem tegninger utarbeidet av Vital som viser innpassing av kulturhuset i Oasen. Forslaget blir godt tatt i mot av Kulturrådets representanter i møtet.

• På spørsmål fra styreleder i kulturrådet Per Kragseth på valgmøte på Oasen i august 2011 opplyser samtlige partier at de vil stå som garantist for kulturhus i Oasens utvidelse.

• På møte med byråd Gunnar Bakke i november 2011 underrettes kulturrådet om at saken om

kulturhus i Fyllingsdalen må ut på anbud.

• Kulturrådet oversender i november 2011 en 20 siders betenkning fra professor emeritus Kai Krüger - en av Norges fremste jurister på anbudsregler – om at kommunene ikke behøver å gå via anbudskonkurranse.

• I desember 2011 vedtar byrådet likevel at det skal utlyses en offentlig konkurranse om kulturhus i ”sentrale deler av Fyllingsdalen” Kulturrådet forsøker å få lokaliseringen fastlagt til bydelssenteret Oasen uten hell.

• I februar 2012 fatter kulturrådets årsmøte igjen enstemmig vedtak om at det er av avgjørende betydning at kulturhuset lokaliseres i umiddelbar nærhet til bydelssenteret Oasen og den fremtidige kollektivterminalen.

• I mai 2012 ber kulturrådet om å få oversendt kommunens forslag til rom og funksjonsbeskrivelse for bruk i arbeidet med å utrede alternativene ved Oasen. Kommunen sier nei.

• Med støtte fra Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturkontor utarbeider kulturrådet en tilleggsrapport som klart og tydelig konkluderer med at kulturhuset må plasseres ved bydelssenteret Oasen og den fremtidige hovedkollektivterminal. Rapporten viser tre alternative lokaliseringer mellom Oasen og den nye kollektivterminalen med torg og gangbro fra Ungdomshuset. Rapporten overleveres byråd Filip Rygg i oktober 2012.

 

Kommunen har startet arbeid med en vurdering av framtidige utviklingsmuligheter for sentrale deler av Fyllingsdalen.

Les mer..

 

• I november 2012 legger Auto 23 frem sine planer for Spelhaugen. Planene omfatter også kulturhus.

Der står vi i dag. Her er våre grunner for lokalisering av kulturhuset ved Oasen:

• Kulturhuset må være sentralt lokalisert der folk flest er mest - der det er puls.

• Kulturhuset må lokaliseres der det er lettest tilgjengelig for kollektivtrafikk. Den fremtidige hoved kollektivterminalen i Fyllingsdalen blir plasser ved Oasen. Herfra vil det gå bussruter til alle bydeler og det blir bybanestopp.

• Lokalisering ved Oasen gir muligheter for sambruk med det gamle ungdomshuset via en gangbro til det nye Torget mellom kulturhuset og Oasen bydelssenter.

• Lokalisering ved Oasen gir også gode muligheter for sambruk med Fyllingsdalen Videregående skole som ligger rett over idrettsbanen.

• En plassering av kulturhuset på Spelhaugen er feil. Det vil være uheldig med to bydelssentra i Fyllingsdalen. Sentrum i Åsane er et eksempel på dette med betydelig biltrafikk mellom de forskjellige sentrene.

Fyllingsdalen kulturrådet er oppnevnt etter initiativ fra Fyllingsdalen bydelsstyre. Kulturrådet er et representativt organ for 29 kulturorganisasjoner, lag og enkeltpersoner i Fyllingsdalen. Kulturrådet har etter grundige undersøkelser av alternative lokaliseringer kommet til at kulturhuset må lokaliseres ved Oasen bydelssenter og den fremtidig hoved kollektivterminal. Årsmøtet i kulturrådet har to ganger

enstemmig gitt sin tilslutning til dette.

Copyright © All Rights Reserved Fyllingsdalen Kulturråd